Škola ochrany prírody (ŠkOP) je oddelením odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Štátnej ochrany prírody SR.  Zameriava sa na výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a propagáciu v tejto oblasti.

Škola ochrany prírody Vám ponúka:
  • Výukové programy pre školy.
  • Aktivity  pre deti a mládež v teréne.
  • Sprevádzané túry po NP Malá Fatra.
  • Školenia a metodické dni v oblasti výchovy k ochrane prírody a interpretácie prírody pre odborných pracovníkov, učiteľov, členov MVO a iných pracovníkov zaoberajúcich sa environmentálnou výchovou.
  • Aktivity na zvyšovanie verejného povedomia, tvorba a spolupráca na kampaniach.
  • Organizácia výstav a expozícií s environmentálnym zameraním (Ekoplagát).
  • Spolupráca s miestnymi komunitami pri tvorbe náplní voľného času detí a mládeže s environmentálno-výchovným zameraním.
  • Školenie a vzdelávanie predstaviteľov samospráv v oblasti ochrany prírody a krajiny.
  • Príprava, vydávanie a distribúcia informačných a propagačných materiálov v oblasti ochrany prírody.

Občanom, dobrovoľníkom a obdivovateľom prírody ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť prostredníctvom rôznych podujatí, akcií, infostánkov, či besied.

Prečítajte si viac o našej histórii.