MEDZINÁRODNÁ NOC NETOPIEROV INFORMUJE VEREJNOSŤ O ICH VÝZNAME

MEDZINÁRODNÁ NOC NETOPIEROV INFORMUJE VEREJNOSŤ O ICH VÝZNAME

Netopier veľký (obyčajný), autor: P. Kaňuch

Posledný augustový víkend každoročne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). V tomto roku toto podujatie pripadlo na 28. a 29. augusta a uskutočňuje sa pravidelne vo vyše 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Prvýkrát toto podujatie vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS). Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou dohody v auguste 1998.

Cieľom podujatí je propagácia významu a ochrany netopierov u širokej verejnosti, pretože netopiere u ľudí často vzbudzujú neopodstatnené obavy (napr. že naše netopiere cicajú krv, alebo sa zapletajú do vlasov). Medzinárodná noc netopierov má  pomôcť prekonať bariéry medzi človekom a netopiermi poskytnutím čo najlepších informácií a poznatkov o nich. Je to dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby pre svoj život a tak dochádza k častým kontaktom s človekom.

Rôzne mýty pramenia z nevedomosti – pre objasnenie pár faktov
  • V Európe neexistujú „upírske“ netopiere a iba jeden netopier požiera ovocie (egyptský netopier patriaci do podradu Megachiroptera). Na Slovensku sú všetky druhy hmyzožravé, dokážu uloviť až jednu tretinu svojej hmotnosti (3.000 komárov/za noc). K prípadnému uhryznutiu môže dôjsť v sebaobrane, či v stresovej situácii, alebo pri zlej manipulácii.
  • Besnotu má menej ako 1% netopierov, takže pravdepodobnosť prenosu besnoty z netopiera je extrémne nízka. Netopiere neútočia na ľudí a uhryzli by človeka iba na svoju obranu, naopak sa ľuďom vyhýbajú. Pri manipulácii s netopierom by ste však vždy mali používať ochranné rukavice.
  • Netopiere migrujú nielen do vedľajšieho poľa, lesa alebo stodoly, ale tisíce kilometrov. Niektoré netopiere v noci za potravou preletia aj 40 km, niektoré zas migrujú až 12 800 km. Väčšina netopierov je sťahovavých, prekonávajú veľké vzdialenosti, prekračujúc hranice iných štátov. Niektoré netopiere boli zaznamenané pri cestách z Lotyšska, Litvy, Estónska a dokonca aj Fínska do severného Španielska alebo Talianska, preto je potrebné venovať im rovnakú pozornosť na regionálnej ako aj na európskej úrovni.
  • Netopiere sú jediné cicavce, ktoré môžu lietať. Orientujú sa prostredníctvom echolokácie. Vydávajú zvuky, ktoré sa odrážajú od predmetov, túto orientáciu využívajú nielen pri navigácii, pri predchádzaní kolíziám ale aj pri hľadaní potravy. Ultrazvuk odrážajúci sa od objektov vysiela echo o ich veľkosti, tvare, konzistencie a polohe. Vďaka vynikajúcej orientácii v priestore sa nezamotajú ani do vašich vlasov.
  • Všetky netopiere môžu vidieť, nie sú slepé, dokážu vidieť predmety a určiť aj geografickú polohu. Netopierom konzumujúcim ovocie sa vyvinuli dostatočne veľké oči na lokalizáciu ovocia na stromoch, ktoré nedokážu zachytiť echolokáciou.
  • Netopiere jedia muchy, komáre a iný hmyz, a tým veľmi účinne kontrolujú populácie hmyzu. Niektoré netopiere slúžia aj ako opeľovače a rozptyľovače semien mnohých rastlín, ktoré sú pre ľudí dôležité.
  • Populácie netopierov sú jedným z najlepších prírodných ukazovateľov zdravia nášho životného prostredia. Dôvodom je, že netopierom sa darí tam, kde je ekosystém zdravý a stabilný.
  • Najväčším netopierom je až 1kg vážiaci kaloň jedlý a najmenším netopierom len 2g vážiaci netopierik najmenší.

Význam ochrany netopierov na Slovensku a príčiny ich súčasného ohrozenia

Mnoho európskych netopierov je ohrozených a niektoré dokonca vyhynuli. Na Slovensku sa vyskytuje 28 druhov netopierov, ktoré sú chránenými druhmi živočíchov v zmysle národnej legislatívy, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a medzinárodnými dohovormi (CMS, EUROBATS, Bernský dohovor), ktoré Slovenská republika ratifikovala a sú druhmi európskeho významu podľa smernice EÚ o biotopoch.

Intenzívne zásahy do vzhľadu krajiny meniace jej charakter a funkčnosť znižujú počet lovných, úkrytových a reprodukčných biotopov, ktoré sú pre život netopierov nevyhnutné. Jedná sa napríklad o stratu úkrytov nevhodným lesným hospodárením, narušenie potravinového reťazca reguláciou vodných tokov, vysúšaním mokradí, chemizáciou prostredia veľkoplošným poľnohospodárstvom, či v stavebných materiáloch využívaných v budovách. Netopiere majú nízky počet mláďat a dožívajú sa vysokého veku, nedokážu rýchlo regenerovať svoje populácie po zásahu negatívnych vplyvov z prostredia kde žijú. Okrem vyššie spomenutých sa jedná aj o fyzickú likvidáciu spojenú s predsudkami voči netopierom, alebo len vyplývajúcu z neznalosti možnostiach ich záchrany.

Netopiere už dlhodobo využívajú rôzne objekty a budovy vytvorené človekom, v súčasnosti aj panelové budovy, ktoré ponúkajú veľa vhodných úkrytov pre netopiere; štrbiny medzi panelmi a vetracie otvory v podstrešných priestoroch. Presun do ľudských sídlisk je zapríčinený dlhodobým odstraňovaním starých stromov, ktoré poskytovali úkryty pre vtáky aj netopiere. Najmä raniak hrdzavý a večernica malá pôvodne využívajúci hlavne stromové dutiny sa v súčasnosti špecializujú na úkryty vo vyšších budovách na sídliskách.

Dnes je potrebné hľadať také riešenia, ktoré by neohrozovali zánik populácií netopierov viazaných na panelové domy a zároveň nebudú problémom pre obyvateľov sídlisk. Prizvanie odbornej organizácie k obhliadke budovy pred zahájením stavebnej činnosti, alebo počas stavebných prác, umožní živočíchom prežiť počas rekonštrukcie budovy. Možnosťou je aj vysťahovať netopiere zo štrbín a úkrytov a vytvoriť náhradné možnosti úkrytov vo forme ponechania vetracích otvorov prístupných pre netopierov a inštaláciou špeciálnych búdok.

Čo robiť, ak nájdete netopiera?

Všetky druhy netopierov sú na Slovensku zákonom chránené, a to vrátane ich stanovísk a manipulovať s nimi môžu len oprávnené osoby. V prípade nálezu netopiera ho neodstraňujte z jeho úkrytu, nemanipulujte s ním, nerušte ak ide o zimujúceho jedinca, nechajte ho samého odletieť z interiéru. Obráťte sa na:

– Štátnu ochranu prírody SR, ktorá zabezpečuje aktivity a činnosti súvisiace s výskumom a ochranou netopierov na Slovensku, vrátane Slovenskej správy jaskýň
– kontaktujte priamo záchranné zariadenia ŠOP SR (rehabilitačné, resp. chovné stanice) s pohotovostnými číslami uvedenými v Interaktívnej mape existujúcich záchranných zariadení na Slovensku, ktoré si môžete vybrať podľa miesta nálezu zraneného uhynutého netopiera
– členov Spoločnosti na ochranu netopierov (SON)
– príslušný okresný úrad životného prostredia
– inú odbornú organizáciu v okolí, múzeum, Slovenskú ornitologickú spoločnosť/BirdLife Slovensko

Ako im môžete pomôcť?

Pre netopiere môžete vytvárať loviská v podobe malých mokradí (jazierok s vegetáciou), buď na záhrade, alebo v prírode, kde sa nachádzajú zamokrené lúky. Jazierko a mokraď určite poslúži aj iným živočíchom ako napríklad vtákom, hmyzu, obojživelníkom.

Taktiež môžete vyvesovať špeciálne búdky pre netopiere v záhrade, parku či v lese. Od vtáčích sa odlišujú tým, že majú vletový otvor v dolnej časti. Búdky umiestnite na záveternú stranu budovy, môže ich byť aj niekoľko vedľa seba.

Výroba drevenej búdky pre netopiere – návod tu.

Správa NARODNÉHO PARKU MALÁ FATRA v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Krajskou hvezdárňou Žilina a Spoločnosťou pre ochranu netopierov Slovenska pripravuje už X. ročník podujatia Noc netopierov v Krajskej hvezdárni, Malý diel, Žilina.

Sledujte náš web, bližšie informácie zverejníme už čoskoro.

Spracovala: Miriam Balciarová, Správa NP Malá Fatra
Zdroj: ŠOP SR
https://www.eurobats.org/
https://netopiere.sk/sk/
https://bat4man.netopiere.sk/aktuality/putava-putovna-vystava-o-netopieroch-dnes-uzrela-svetlo-sveta.