Medzinárodný deň biodiverzity 2021 – Si súčasťou riešenia pre prírodu?

Medzinárodný deň biodiverzity 2021 – Si súčasťou riešenia pre prírodu?

Mokraď s iskerníkmi, páperníkmi a orchideami päťprstnicami; autor: A. Dobošová

Nie je ľahké opísať, aký obrovský význam má rozmanitosť pre človeka, je všade okolo nás. Rozmanitá krajina a prírodné stanovištia, rozmanité živé formy mikroorganizmov, rastlín a živočíchov. Biologická diverzita (biodiverzita) predstavuje živú prírodu, ktorá dopĺňa ľudskú spoločnosť a súčasne bohatosť a pestrosť prírodných zdrojov využívaných na jej rozvoj.

Dohovor na ochranu biodivezity

Na ochranu biologických zdrojov, ktoré ľudská spoločnosť využíva, a ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, bol  22. mája 1992 v Nairobi prijatý Dohovor o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity). Zvýšiť záujem širokej verejnosti o zachovanie prírody v jej rozmanitých formách je cieľom Medzinárodného dňa biodiverzity.

 

Sme súčasťou riešenia pre prírodu

Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite vybral na tento rok slogan: Sme súčasťou riešenia pre prírodu, ktorý nadväzuje na minuloročnú tému Naše riešenia sú v prírode. Téma nám má pripomínať, že biodiverzita zostáva odpoveďou na niekoľko výziev v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a je základom, na ktorom môžeme stavať pri hľadaní prírodných riešení ohľadom klímy, zdravotných problémov, bezpečnosti potravín a vody, či udržateľného živobytia.

Čo môžem urobiť ja pre biodiverzitu: 

  • naplánovať si s priateľmi, s rodinou poznávaciu vychádzkou do prírody a pokochať sa jej farbami, vôňami, tvarmi, zvukmi…
  • rešpektovať obmedzenia v chránenom území, ktoré nie je naším domovom, ale je domovom mnohých rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré majú aj pre nás ľudí obrovský význam
  • cestou po potulkách zodvihnúť odpad popri chodníku a snažiť sa v bežnom živote obmedziť jeho produkciu
  • znížiť svoju uhlíkovú stopu
  • začať viac nakupovať lokálne potraviny
  • šetriť pitnou vodou
  • naučiť sa používam ekologicky šetrné čistiace prostriedky

Na zapojenie sa do kampane a vyjadrenie svojho názoru sú vyzvaní jednotlivci, či organizácie pre podporu myšlienky Sme súčasťou riešenia (We are part of the solution – For nature) formou svojich vlastných krátkych videí, či písomných správ zo všetkých oblastí sveta. Pre odoslanie svojich posolstiev použite nasledovný formulár na stránke k medzinárodnému dňu Biodiversity Day 2021.

Realizácia dohodoru o biodiverzite na Slovensku

Na implementáciu Dohovoru o biologickej diverzite na Slovensku boli prijaté nasledovné dokumenty: Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku (pdf, 577 kB) (1997); Aktualizovaná národná stratégia ochrany_biodiverzity do roku 2020.pdf (2014) dopĺňa a aktualizuje Národnú stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku s cieľom vytvoriť politický rámec pre zastavenie trendu straty biodiverzity a urýchliť prechod SR ako členskej krajiny EÚ na zelenú ekonomiku, ktorá dokáže účinnejšie využívať prírodné zdroje v zmysle stratégie Európa 2020 a reflektuje všetky koncepcie, stratégie, plány a programy schválené a platné v SR, ktoré majú akýkoľvek vzťah k ochrane a využívaniu biodiverzity.

Medzinárodný deň biodiverzity si pripomína aj Národný park Malá Fatra

Tento deň si Správa Národného parku Malá Fatra pripomenie so žiakmi 4. až 7. ročníka základnej školy vo Varíne sériou prednášok na tému odpady, vrámci ktorých poukážeme ako odpadom predchádzať a ako ich môžeme znova  použiť. S deťmi z materskej školy v Gbeľanoch sa prenesieme do rozprávky Vladimíra Sutejeva a prostredníctvom príbehu o namyslenej a závistlivej husi sa naučíme, že každý vták (i hus) je prispôsobený stavbou tela tomu prostrediu, v ktorom žije a čím sa živí.

 

Na zastavenie poklesu biologickej rozmanitosti je potrebná aktívna spolupráca na všetkých úrovniach. Kľúčovú úlohu v tejto spolupráci zohráva osveta, vzdelanie a potreba zmeny myslenia jednotlivcov.

Jednotlivec si aj ty, je čas na zamyslenie sa a konanie.

 

 

Spracovali:

Alena Badurová, pracovník environmentálnej výchovy, NP Malá Fatra

Miriam Balciarová, dendrológ, NP Malá Fatra

 

Použité zdroje:

Dohovor o biologickej diverzite

https://www.cbd.int/biodiversity-day