Národný park Malá Fatra oslavuje 18. januára 34 rokov

Národný park Malá Fatra oslavuje 18. januára 34 rokov

Medzi najvýznamnejšie prírodné dedičstvo krajín patria rozhodne národné parky. Na Slovensku ich bolo od roku 1949 postupne vyhlásených deväť, medzi ktoré patrí od roku 1988 aj Národný park Malá Fatra. Všetky majú spoločného menovateľa, ktorým je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti.

Národný park Malá Fara sa radí medzi tretie najvyššie jadrové pohorie Slovenska a zároveň najzápadnejšie položené pohorie v rámci Karpát, ktoré predstavuje jeden z najcennejších regiónov.

Osobitosti tohto relatívne malého chráneného územia predstavujú svojrázne, veľmi zachovalé časti pohoria, výskyt významných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, geologických javov a geomorfologických útvarov, ako aj zachovaných lesných a nelesných spoločenstiev. V špecifických prírodných podmienkach sa tu vyvinuli endemity, druhy, ktorých výskyt je viazaný iba na toto územie.

Pre zachovanie najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov bolo územie národného parku zaradené do sústavy chránených území Natura 2000 ako Územie európskeho významu Malá Fatra a zároveň chránené vtáčie územie.

Napriek skutočnosti, že Malá Fatra má už 34 rokov štatút národného parku, je potrebné upozorniť na fakt, že v súčasnosti je príroda tohto územia intenzívne využívaná činnosťou človeka a ovplyvňovaná v čoraz väčšej miere nekontrolovaným rozvojom cestovného ruchu.

Je na každom jednom z nás, aby sme sa vlastným konaním pričinili o ochranu a nedotknuteľnosť tohto malého, ale výnimočného územia.

 

Mini foto súťaž – Vieš, ako sa volajú tieto miesta?

Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín pre Vás pripravila mini súťaž o národnom parku s názvom Vieš, ako sa volajú tieto miesta?“.

Cieľom tejto súťaže je prostredníctvom jedinečných miest na fotografiách v Malej Fatre upozorniť na neopakovateľné prírodné krásy a poukázať na dôležitosť a neoceniteľnú hodnotu Národného parku Malá Fatra.

Zároveň miesta a lokality na fotografiách môžu pre Vás poslúžiť ako typy na výlet samozrejme pri dodržaní prípadnej zimnej uzávery turistických chodníkov z pohľadu bezpečnosti (usmernení Horskej záchrannej služby) a dodržaní zásad návštevného poriadku Národného parku Malá Fatra.

Ako sa zapojiť?

Stačí napísať šesť správnych odpovedí ku jednotlivým číslam (fotografie sú očíslované) ako napríklad: 1/ ? meander, 2/ ? vrch a ? vrch atď. a zaslať ich mailom na našu adresu skopvarin@sopsr.sk spolu s vašim menom.

Súťažiť môžete od 18. januára do 18. februára 2022.

Pravidlá súťaže

  • Do mini súťaže sa môže zapojiť široká verejnosť, všetky vekové kategórie.
  • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. Uvedie svoje meno, priezvisko a mailovú adresu.
  • Zaslaním mailu s odpoveďami súhlasíte so spracovaním osobných údajov –  stiahnite si tu.
  • Zo správnych odpovedí vylosujeme jedného šťastlivca, ktorého odmeníme drobnou vecnou cenou a propagačnými materiálmi.

Spracovala:

Alena Badurová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu v NP MF

 

Súťažný pracovný list – Vieš, ako sa volajú tieto miesta?