Ochraňujme voľne žijúce živočíchy

Svetový deň divokej prírody sa oslavuje vždy tretieho marca už od roku 2013. Preto tretí marec, lebo v tento deň v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Predmetom ochrany CITES je približne  6 000 druhov živočíchov a  32 000 druhov rastlín. Z našich pôvodných druhov živočíchov sú do CITES zaradené napríklad: medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá, vydra riečna,  vtáky ako orly, sokoly, jastraby, sovy, drop fúzatý, a motýľ jasoň červenooký.

Cieľom dohovoru je zvýšiť povedomie o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich prínose, ochrane a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi, ktoré ohrozuje ich prežitie a ktoré má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dosahy.

Obnova ekosystémov

Tohoročné oslavy sa budú niesť v duchu hesla Obnova kľúčových druhov pre obnovu ekosystémov. Tento deň má upriamiť pozornosť na stav ochrany niektorých najkritickejšie ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a podnietiť diskusie k realizácii riešení na ich ochranu. Všetky rozhovory budú inšpirované a budú sa snažiť informovať o snahách o dosiahnutie cieľov v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov vrátane cieľov 1 (žiadna chudoba) a 2 (žiadny hlad), 12 (zodpovedná spotreba a výroba), 13 (ochrana klímy) a 15 (život na pevnine).

Podľa údajov Červeného zoznamu ohrozených druhov Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) je kriticky ohrozených viac ako 8 400 druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, pričom takmer 30 000 ďalších sa považuje za ohrozených alebo zraniteľných. Na základe týchto odhadov sa predpokladá, že vyhynutie hrozí viac ako miliónu druhov. Pokračujúca strata druhov, biotopov a ekosystémov tiež ohrozuje všetok život na Zemi vrátane nás. Ľudia sa spoliehajú na prírodné zdroje a zdroje založené na biodiverzite, aby uspokojili všetky svoje potreby, od jedla po palivo, lieky, bývanie a oblečenie. Milióny ľudí sa tiež spoliehajú na prírodu ako zdroj obživy a ekonomických príležitostí.

Svetový deň voľne žijúcich živočíchov preto chce apelovať a viesť diskusiu k naliehavej potrebe zvrátiť osud najkritickejšie ohrozených druhov, podporiť obnovu ich biotopov a ekosystémov a podporiť ich trvalo udržateľné využívanie ľudstvom.

Oficiálne video k Svetovému dňu divej prírody

K oslavám sa zapojíme aj my v Malej Fatre.

Našou snahou je neustále zvyšovať povedomie o ohrozených a kriticky ohrozených druhoch, o ich význame a kľúčovej úlohe, ktorú zohrávajú v prírode, o potrebe ich ochrany spolu s ochranou ich biotopov.

V  mesiaci marec ponúkame školám výučbový program pre druhý stupeň ZŠ a SŠ zameraný na dohovor CITES a programy pre MŠ, ZŠ a SŠ na tému veľkých šeliem a vtákov.

Zdravá planéta s rozmanitými a nepoškodenými ekosystémami a bohatou diverzitou druhov sú dôvodom, pre ktorý stojí za to aspoň v tento jeden deň myslieť a konať v prospech prírody.

Hoci je Svetový deň divokej prírody každoročnou oslavou, ochrana voľne žijúcich živočíchov je problémom, ktorý si vyžaduje pozornosť a konanie každý deň.

Virtuálne pozadie

Kliknutím na obrázok nižšie si stiahnete virtuálne pozadie Svetového dňa divokej prírody a pomôžte nám šíriť posolstvo tohtoročných osláv na vašich online stretnutiach a virtuálnych podujatiach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Alena Badurová, pracovníčka environmentálnej výchovy, NP Malá Fatra

Zdroje:

Oficiálny web Worldwildlifeday 

https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay/