Minulosť

Návrh na vytvorenie školy ochrany prírody schválila operatívna porada ministra kultúry SSR dňa 18. 8. 1980, Kolégium ministra kultúry SSR na svojom zasadnutí 27. 12. 1982 rozhodlo o jej definitívnom umiestnení v barokovom kaštieli v Gbeľanoch pri Žiline, ktorý bol sídlom vtedajšej Správy CHKO Malá Fatra.

Ing. Ján Pagáč

Škola ochrany prírody začala plniť poslanie školiaceho strediska štátnej ochrany prírody na Slovensku od roku 1983 ako detašované pracovisko vtedajšieho Ústredia štátnej ochrany prírody (ÚŠOP) v Liptovskom Mikuláši. Škola sa riadila štatútom, organizačným a študijným poriadkom. Vedúcim školy sa stal Ing. Ján Pagáč s predchádzajúcimi skúsenosťami v pedagogickej práci. Postupne po personálnom dobudovaní (v r. 1984 – 2 pracovníci, v r. 1990 – 7 pracovníkov) sa škola stala odborno-metodickým pracoviskom ochrany prírody na Slovensku v oblasti neformálneho vzdelávania.

V prvej etape sa organizovali školenia, semináre, jednorazové kurzy, inštruktáže a cyklické formy vzdelávania pre pracovníkov štátnej ochrany prírody a štátnej správy. V náplni školy boli aj organizované podujatia pre pedagogických pracovníkov, členov komisií životného prostredia v okresoch, pre príslušníkov i pomocníkov vtedajšej verejnej bezpečnosti, zástupcov spoločenských organizácií a ďalších, ktorým táto potreba vyplynula z náplne práce. V rámci prázdninových sústredení sa pozornosť venovala mládeži. Pomaturitného štúdia sa v rokoch 1983 – 1985 zúčastnili profesionálni strážcovia z veľkoplošných chránených území, pamiatkových správ, projektanti z rôznych inštitúcií. Úspešný priebeh mali i podujatia pre členov dobrovoľnej organizácie SZOPK, Osvetového ústavu a SÚV SZM. Pri rôznorodosti účastníkov výchovno-vzdelávacích podujatí sa škola prispôsobovala rôznym tematickým okruhom v spolupráci so spoluorganizátormi a garantmi školení.

Kaštieľ v Gbeľanoch

V ďalšej etape bola v priestoroch kaštieľa v Gbeľanoch inštalovaná výstava vybraných plagátov z trienále výstav pod názvom EKOPLAGÁT, ktoré škola ochrany prírody v spolupráci s Považskou galériou v Žiline a Správou CHKO (od r. 1988 národného parku – NP) Malá Fatra organizovala každé tri roky a mala putovný charakter.

Pre činnosť školy ochrany prírody boli poradou riaditeľa ÚŠOP schválené aj ďalšie dokumenty, napríklad systém vzdelávania pracovníkov ochrany prírody a životného prostredia, prevádzkový a vnútorný poriadok pre vlastnú školu, ako aj pre Informačné stredisko ochrany prírody v Štefanovej (ISOP), činnosť ktorého zabezpečovala práve škola ochrany prírody. Pre cieľavedomejšiu prácu s lektormi boli v roku 1986 vypracované zásady pre výber, prípravu a odmeňovanie lektorov. V tejto etape po roku 1985 sa dotvoril celý systém školení, 40 členný lektorský zbor, knižnica, výroba filmov a pomôcok pre zdokonaľovanie činnosti, aby škola ochrany prírody mohla úspešne plniť svoje poslanie ako inštitucionálna základňa ÚŠOP pre výchovu a vzdelávanie.

V rámci školy ochrany prírody sa budovali náučné chodníky jednak v parku, a jednak v okolí ISOP, pripravovali sa krátke náučné filmy o Malej Fatre a ochrane prírody na Slovensku. Škola mala v depozite 35 filmov a 58 videokaziet, čo predstavovalo celkom 150 hodinový program. V priľahlom prírodno-krajinárskom parku sa počítalo so založením genetickej banky ohrozených druhov flóry z priľahlej oblasti. S podporou ZO SZOPK pri CHKO (od r. 1988 NP) Malá Fatra bola založená stanica mladých ochrancov prírody pre deti a mládež z okolitých škôl. Organizovali sa rôzne ekologické súťaže, letné tábory mládeže, akcie zamerané na čistenie vodných tokov, na sčítavanie vtáctva alebo ozeleňovanie inak nevyužívaných plôch, prípadne aj ďalšie akcie, najmä pri príležitosti každoročných Dní ochrany prírody.

Útlm až úplný koniec činnosti ŠkOP Varín

V polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia (r. 1997) v rámci reštitúcií kaštieľ v Gbeľanoch prešiel do vlastníctva bývalých majiteľov a tak sa Správa NP Malá Fatra a ŠkOP presťahovali do prenajatých priestorov Zdravotného strediska vo Varíne. Strata budovy s priľahlým parkom a ďalším príslušenstvom, znižovanie stavu pracovníkov (zo siedmich na dvoch) a postupne degradácia samostatného postavenia ŠkOP v rámci organizačnej štruktúry (od  detašovaného pracoviska priamo pod ÚŠOP, v 1994 zrušenie oddelenia ŠkOP až dvoch pracovníkov v rámci Správy NP Malá Fatra) poznačilo útlm až úplný koniec činnosti ŠkOP Varín až do roku 2001.

V roku 1996 začala spolupráca s BRITISH KNOW-HOW FUND na projekte environmentálnej výchovy a v roku 1998 začala výstavba novej administratívnej budovy Správy NP Malá Fatra na pozemku odkúpeného od ObÚ Varín na mieste bývalej kúrie. 1.9. 2000 bolo do prevádzky odovzdané pravé krídlo budovy správy a v roku 2001 od BRITISH KNOW-HOW FUND boli poskytnuté finančné prostriedky 1 mil. korún na dokončenie ľavej časti budovy pre EV centrum a 1 mil. korún pre dobudovanie IS OP v Štefanovej. V budove na prízemí sa nachádzali 2 zasadačky, na poschodí mala ubytovacie a sociálne zariadenia a záhradu. To bol vytvorený základ pre opäť rozbehnutie činnosti ŠkOP. K jej novému naštartovaniu, dovybaveniu významne prispela realizácia Dánského projektu.

Obdobie Dánskeho projektu ako znovu naštartovanie činnosti ŠkOP

Od januára 2002 bol vo Varíne oficiálne spustený projekt s názvom „Varín Environmental Education Centre“, ktorého cieľom bolo s finančnou podporou od dánskej vládnej agentúry DANCEE vybudovať silné a sebestačné centrum pre EV vzdelávanie a osvetu v rámci ŠOP SR.

Súčasné sídlo Školy ochrany prírody v budove Správy NP Malá Fatra vo Varíne

Na tento projekt boli prijatí 4 pracovníci a tak mohol byť opäť vytvorený samostatný odbor ŠkOP v rámci Správy NP Malá Fatra. Z financií projektu bolo zakúpené základné materiálno-technické vybavenie Školy ochrany prírody ako napr. auto, PC a tlačiareň, fotoaparát, videokamera, TV, vitríny v malej zasadačke, mikroskop, lupy a siete na odchyt, ďalekohľady a terénna úprava a výsadba rastlín v záhrade.

 

Časť financií určených na výstavbu čističky vo Varíne a realizáciu solárnych panelov boli presunuté na obnovu IS OP Štefanovej – výstavba ČOV, výstava a expozícia o orlovi skalnom v malej miestnosti, prezentačná miestnosť s veľkorozmernou mapou NP MF, TV a informačné tabule pre IS. V rámci projektu prebiehalo aj školenie pracovníkov ŠkOP v rámci študijných ciest do Dánska a uskutočnili sa 3 cykly školení pre pracovníkov realizujúcich EV zo ŠOP SR a iných inštitúcií.

ŠkOP mala schválený a podpísaný návštevný poriadok, prevádzkový poriadok, cenník služieb a štatút, spravovala aj IS OP Štefanovú a prevádzkový poriadok pre IS.  Na záver projektu  sa zrealizoval seminár EV v chránených území (24.-25.6.2003) v hoteli Boboty v Štefanovej a projekt skončil v júni 2003. Po ukončení projektu, bol hmotný aj nehmotný majetok darovaný Správe NP MF na výhradné užívanie jej organizačnej jednotke – Škole ochrany prírody.

Činnosť obnovenej ŠkOP v období Dánskeho projektu

Pre deti a mládež

 • Spracované ponukové listy s témami ochrana prírody v SR, lesný, lúčny, vodný ekosystém, obojživelníky, atmosféra
 • aktivity sa realizovali vo Varíne, v IS OP V Štefanovej, v prírode alebo priamo na školách
 • celkovo 3 168 žiakov a študentov (ZA, MT, KNM, Púchov, Trenčín, BA), vrátane špeciálnych škôl (ZA, Svederník)
 • Krúžok MOP – v Nezbudskej Lúčke (2001/2002) a vo Varíne (2002/2003) – 1x do týždňa, 40 detí
 • EV program Bocian v spolupráci s SOVS, SZOPK pre výskum a ochranu bocianov, Východoslovenským múzeom Košice – 5 škôl (ZŠ Gbeľany, ZŠ Hliny V., ZŠ Rosina, ZŠ Žilina, ZŠ Turie – 3. až 8. roč. 81 žiakov)
 • Exkurzie – 418 žiakov, študentov, odborníkov, turistov
 • Čistenie NCH Diery od odpadkov spolu s Centrom voľného času v ZA
 • Výstavy – ročník EKOPLAGÁT 2002 v PGU Žilina – 40 autorov s 80 plagátmi z 14 krajín Európy, Ázie a Ameriky – 2 789 návštevníkov

– SHOLA LUDUS: Prekvapenia v kvapalinách – 15 škôl ZŠ, SŠ s 878 žiakov

– Výstava Bocian – 10 panelov a exponáty, pohľadnice, známky s 207 žiakov

Odborní pracovníci

 • Výcvik a školenie pracovníkov ŠKOP na získanie zručností – 2 stáže a 1 študijná cesta i s členmi riadenia (MŽP SR, NGO), prac. ŠOP SR v dánskych ekocentrách
 • prebehol trojdielny cyklus školení – pre 28 účastníkov ŠOP SR a 1 NGO , školitelia Per Mikkelsen (lesník a interpret prírody), Stig Noehra (špecialista na prácu s turistami a verejnosťou) a Tryne Hyllested (práca so školskou mládežou)
 • Metodický deň pre učiteľov – oblasť ochrana prírody a NP MF, NATURA 2000, ukážka aktivít ŠKOP – 85 učiteľov v ZA regióne

Propagačné materiály

 • projektová brožúra 18 mesiacov obnovenej tradície
 • ponukové listy s témami
 • skladačky – Tiesňavami do srdca Malej Fatry, Kráľ Malej Fatry, Čučoriedky lákavé pre človeka aj medvede, o NP MF, brožúra k SD vody distribuovaná na školy
 • samostatná web stránka ŠKOP Varín