Aktuálne od 1. septembra 2023, činnosť ŠkOP Varín zabezpečujú dve pracovníčky environmentálnej výchovy Správy Národného parku Malá Fatra (S-NP Malá Fatra) a čiastočne sa na vybraných aktivitách spolupodieľajú aj ďalší pracovníci S-NP Malá Fatra. Upozorňujeme, že programy sú od 01.09.2022 spoplatnené v zmysle cenníka, ktorý je uvedený nižšie.

Všeobecné podmienky:

 • programy sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti S-NP Malá Fatra,
 • môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky, ŠKD a podobne,
 • uskutočňujú sa obvykle v priestoroch S-NP Malá Fatra, v závislosti od zvoleného programu alebo podľa dohody aj v škole alebo v teréne (napríklad v rámci školských výletov),
 • programy sa konajú v priebehu pracovných dní,
 • výukový program trvá 45 – 90 minút  (jedna až dve vyučovacie hodiny) – v závislosti od požiadaviek a vybraných programov,
 • terénny program trvá 2 až 4 hod. v závislosti od vybraných programov a miesta realizácie,
 • optimálny počet detí na programe je 25 – 30 (1 trieda), v prípade väčšieho počtu detí je potrebné na to upozorniť a dohodnúť prípadne delenie detí na menšie skupiny,
 • program sa bude realizovať iba s jednou triedou v danom časovom intervale a v danom rozsahu programu,
 • doprava na výukové programy je individuálna,
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva na propagačné účely ŠkOP (škola zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií, prípadne nás vopred upozorní že takýto súhlas nemá),
 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu zabezpečuje škola (v zmysle §8 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a i.).
Cenník za environmentálne výchovno-vzdelávacie programy platný od 1.9.2022
Objednávanie programov sa uskutočňuje minimálne 2 týždne vopred (v mesiacoch, kedy je najväčší dopyt po výukových programoch zo škôl – apríl, máj, jún odporúčame však objednávať aspoň 2 až 3 mesiace dopredu) telefonicky alebo e-mailom na nasledovný kontakt:

 

PONUKOVÉ LISTY pre školský rok 2023 – 2024

Ponukový list pre materské školy – 2023/24

Ponukový list pre základné školy – 2023/24 

Ponukový list pre stredné školy – 2023/24