Výukové programy pre školy

Výukové programy sa budú riadiť aktuálnymi opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súlade s podmienkami príslušného RÚVZ.

Aktuálne od 1. apríla 2021, činnosť ŠkOP Varín zabezpečuje jeden pracovník pre environmentálnu výchovu a čiastočne sa na vybraných aktivitách spolupodieľajú aj ostatní pracovníci správy. Z tohto dôvodu došlo aj k zmenám pri objednávaní, realizácii a frekvencii výukových programov na jednotlivých školách. Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo obmedziť rozsah realizovaných programov a aktivít na jednu škôlku, školu.

Všeobecné podmienky:

 • programy sú určené najmä pre školy v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra
 • môžu sa podľa dohody realizovať aj pre záujmové krúžky, ŠKD a podobne
 • uskutočňujú sa obvykle v priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra, v závislosti od zvoleného programu, alebo podľa dohody aj v škole alebo v teréne (napríklad v rámci školských výletov)
 • programy sa konajú najmä v priebehu pracovných dní, v prípade záujmu aj cez víkendy
 • výukový program trvá 45 – 90 minút  (jedna až dve vyučovacie hodiny) – v závislosti od požiadaviek a vybraných programov
 • terénny program trvá 2 až 4 hod. v závislosti od vybraných programov a miesta realizácie
 • optimálny počet detí na programe je 25 – 30 žiakov (1 trieda), v prípade väčšieho počtu detí sa nebudú deliť a vytvárať 2, prípadne viac skupín, ani sa nebudú spájať do jednej veľkej skupiny. Program sa bude realizovať iba s jednou triedou v danom časovom  intervale a v danom rozsahu programu. Pre viac tried, ak to bude možné, sa dohodnú ďalšie termíny.
 • doprava na výukové programy je individuálna
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity ŠkOP (škola zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií, prípadne nás vopred upozorní že takýto súhlas nemá)
 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu zabezpečuje škola (v zmysle §8 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a i.)
 • programy v školskom roku 2021/ 2022 nie sú spoplatnené
Objednávanie výukových programov, aktivít sa uskutočňuje minimálne 2 týždne vopred (vo vyťažených mesiacoch ako apríl, máj, jún odporúčame však objednávať aspoň 2 až 3 mesiace dopredu):
 • telefonicky na čísle 041/507 14 13 alebo mailom na adrese skopvarin@sopsr.sk

 

Ponukové listy pre školský rok 2021 – 2022

Ponukový list pre materské školy

Ponukový list pre základné školy

Ponukový list pre stredné školy