Škola ochrany prírody Varín (ŠkOP) je súčasťou Správy Národného parku Malá Fatra.

Zameriava sa na výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a propagáciu v tejto oblasti. Má regionálne pôsobenie v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Malá Fatra.

Od 1.4. 2021 činnosť ŠkOP zabezpečuje jeden pracovník pre environmentálnu výchovu a čiastočne sa na vybraných aktivitách spolupodieľajú aj ostatní pracovníci správy.

Výukové programy pre školy a podujatia pre verejnosť sú zamerané na zmyslové, tvorivé a aktívne spoznávanie problematiky ochrany prírody a životného prostredia. Pri ich realizácii sa kladie dôraz na odbornosť a aktuálnosť poskytovaných informácií, pri programoch aj na rozvíjanie tvorivosti, komunikácie a tímovej práce.

Škola ochrany prírody Vám ponúka:
 • Výukové programy pre školy.
 • Aktivity pre deti a mládež v teréne (terénne programy).
 • Sprevádzané túry, exkurzie po NP Malá Fatra.
 • Účasť na dlhodobých programoch ako Bocian a Príbehy troch šeliem.
 • Účasť na súťažiach, Dni otvorených dverí a pod.
 • Spolurealizovanie projektov, projektových dní, akcií pre rodičov a pod.
 • Krúžok mladých ochrancov prírody pre deti z Varína
 • Školenia a metodické dni v oblasti výchovy k ochrane prírody a interpretácie prírody pre odborných pracovníkov, učiteľov, členov MVO a iných pracovníkov zaoberajúcich sa environmentálnou výchovou.
 • Aktivity na zvyšovanie verejného povedomia, tvorba a spolupráca na kampaniach.
 • Organizácia výstav a expozícií s environmentálnym zameraním (napr. trienále Ekoplagát).
 • Spolupráca s miestnymi komunitami pri tvorbe náplní voľného času detí a mládeže s environmentálno-výchovným zameraním.
 • Školenie a vzdelávanie predstaviteľov samospráv v oblasti ochrany prírody a krajiny.
 • Príprava, vydávanie a distribúcia informačných a propagačných materiálov v oblasti ochrany prírody.

Občanom, dobrovoľníkom a obdivovateľom prírody ponúkame možnosť aktívne sa zapojiť prostredníctvom rôznych podujatí, akcií, infostánkov, či besied.

Prečítajte si viac o našej histórii.