Deň Zeme 2022: Investujme do našej planéty

Deň Zeme 2022: Investujme do našej planéty

Deň Zeme je najznámejší a najpopulárnejší spomedzi medzinárodných dní s environmentálnym zameraním.

Každoročne, od roku 1970 si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Vedci, hlavne ekológovia vUSA,ovplyvnení fotografickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. V súčasnosti Deň Zeme predstavuje najväčšie environmentálne hnutie na svete.

Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!

Cieľom dňa je pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje a preto je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť. Prostredníctvom sloganu Investujme do našej planéty“ upriamuje tohtoročný deň Zeme pozornosť na potrebu zmeny opatrení v oblasti klímy a apeluje na zodpovednosť nás všetkých. 

Teraz všetci spolu!

Existuje veľa možností ako sa zapojiť a investovať tak do našej planéty. Tradičnou aktivitou v tomto jarnom období je organizácia čistenia a zberu odpadkov v našom okolí, do ktorého sa zapájajú mnohé organizácie, inštitúcie a školy.Zbierať odpadky však môžeme aj jednotlivo keď ich uvidíme pri prechádzke v prírode či v okolí. Investovať do našej planéty môžeme aj zmenou našich každodenných návykov. Začnime nakupovať viac lokálne, upravme svoj jedálniček podľa sezóny a podporme pestovanie organických surovín. Ako náš výber potravín vplýva na životné prostredie si môžete pozrieť napríklad v kalkulačke vytvorenej portálom BBC (https://www.bbc.com/news/science-environment-46459714). Zaujímavou aplikáciou je aj kalkulačka na výpočet osobnej spotreby plastov (https://www.earthday.org/plastic-pollution-calculator-2/).  

Toto je čas, aby sme to všetko zmenili – podnikateľskú klímu, politickú klímu a spôsob, akým podnikáme opatrenia v oblasti klímy. Teraz je čas na nezastaviteľnú odvahu zachovať a chrániť naše zdravie, naše rodiny , naše živobytie … spoločne musíme investovať do našej planéty.

Pretože zelená budúcnosť je prosperujúca budúcnosť.

Musíme konať (odvážne), inovovať (všeobecne) a implementovať (spravodlivo).  Podnikatelia, vlády ako aj občania – všetci sú zodpovední. Každý deň by mal byť Dňom Zeme.

Pripravované akcie pri príležitosti Dňa Zeme, ktoré realizuje Správa NP Malá Fatra:

Aktivity ku Dňu zeme sa realizujú v priebehu celého mesiaca apríl.  Školy majú záujem najmä o tému odpadov, či už vo forme prednášok na školách, alebo sa realizujú aktivity priamo v teréne (čistenie v chránených územiach, parkoch, školských areáloch).

20.4.2022 – Deň Zeme v ZŠ Jarná v Žiline – účasť ZŠ Jarná Žilina a Správa NP Malá Fatra – čistenie blízkeho parku pri škole na Hlinách VII, dendrologická beseda priamo v parku spojená s určovaním drevín + interaktívne aktivity pre žiakov k danej téme.

22.4.2022 – Deň Zeme v Lesoparku Chrasť v Žiline – za účasti ZŠ sv. Gorazda Žilina, Mestskej polície Žilina a Správy NP Malá Fatra – čistenie lesoparku, prednáška z ochrany prírody, praktické aktivity pre žiakov v teréne.

22.4. 2022 – Deň Zeme v meste Rajec – ZŠ Lipová, žiaci 1.-4. ročníka, prednáška na tému Národný park Malá Fatra a prevencia vzniku odpadu a jeho triedenie, praktické aktivity.

26.4.2022 – Envirodeň pri príležitosti Dňa Zeme v Stredoslovenskej energetike Žilina – účasť SSE Žilina, NP Malá Fatra – súčasťou bude informačný stánok – propagácia chránených území na Slovensku pre zamestnancov SSE a prednáška na tému “Zabezpečenie ochrany vtáctva pred úhynom v súvislosti s elektrickým vedením”.

 

Pretože zelená budúcnosť je prosperujúca budúcnosť.  

#InvestInOurPlanet 
#InvestujDoNašejPlanéty  

 

Spracovali: Gabriela Kalašová a Miriam Balciarová, Správa NP Malá Fatra

 

Zdroje: 

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20888

http://npmalafatra.sopsr.sk/den-zeme-2022/

https://www.earthday.org/earth-day-2022/ 

EARTHDAY.ORG (@EarthDay) / Twitter 

https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/87