Európsky deň národných parkov sa nesie v znamení výzvy “Ako vyzerá nová generácia parkov”

Európsky deň národných parkov sa nesie v znamení výzvy “Ako vyzerá nová generácia parkov”

Predstavte si deň, keď sa všetky prírodné, národné parky a chránené územia stretnú v celej Európe, oslávia svoje úspechy a vyhlásia prínosy a význam chránených území Európy komunitám, osobám s rozhodovacou právomocou a širokej verejnosti. Je to Európsky deň parkov!

Prvé vyhlásené parky vo Švédsku

Každoročne Európsky deň národných parkov vyhlasuje od roku 1999 organizácia Federácia prírodných a národných parkov v Európe (skratka EUROPARC), ktorá prináša množstvo podujatí zdôrazňujúcich potrebu ochrany chránených území na celom európskom kontinente. Dátum pripomína vytvorenie prvých deviatich národných parkov v Európe vo Švédsku dňa 24. mája 1909. Nosnou myšlienkou tohto dňa je upozorniť ľudí na dôležitosť a ochranu národných parkov ako neoddeliteľnej súčasti prírodného a kultúrneho dedičstva Európy.

ROK 2021 – Nová generácia parkov

Rok 2020 bol rokom, ktorý pre parky v Európe predstavoval veľké výzvy. Parky na istý čas zostali bez návštevníkov, no zažívali aj obdobia, keď bola ich návštevnosť nadpriemerne vysoká. Prešli od období povodní cez suchá a od invázie druhov až po pokles biodiverzity. Európsky plán obnovy sľubuje vybudovanie lepšej, zelenšej a odolnejšej Európy. Túto potrebu „zelených priestorov“ prehĺbila aj pandémia Covid-19. EUROPARC je presvedčená, že je potrebné zapojiť parky a chránené oblasti do diskusií o budúcnosti a usilovne pracovať na účinných riešeniach, aby sa zabezpečila bezpečnejšia a udržateľnejšia Európa.

Tohtoročný Európsky deň parkov sa nesie v znamení výzvy – Ako vyzerá nová generácia parkov?

Aj v tejto oblasti nadišiel čas na prispôsobenie sa novým metódam komunikácie, novej infraštruktúre a novým typom návštevníkov. Je taktiež nevyhnutné sústrediť sa na mládež. Koniec koncov, sú to ďalšie generácie našich odborníkov na prírodu. Téma „Nová generácia“ sa však neobmedzuje iba na mladých ľudí. Ide aj o nové spôsoby práce či zmeny v riadení alebo adaptácie v dôsledku korona krízy. Ukážme v roku 2021 svetu, ako sa parky neustále vyvíjajú, prispôsobujú a posúvajú vpred!

Výzva od federácie EUROPARC

Aj keď tohtoročný Európsky deň parkov sa bude konať online, minuloročné skúsenosti ukazujú, že nám to nebráni zvyšovať povedomie o všetkom, čo NP robia. Na stránke ŠOP SR nájdete niekoľko nápadov na vytvorenie, či zorganizovanie podujatí.

EUROPARC začne od 24.5. zverejňovať príspevky, v ktorých jej členovia vysvetľujú, ako sa pripravujú na budúcu generáciu návštevníkov. Videosprávy budú publikované na kanáloch sociálnych sietí organizácie. Pre ich sledovanie KLIKNITE SEM

Národné parky ako súčasť veľkoplošných chránených území na Slovenku

Národné parky na Slovensku boli vyhlasované postupne od roku 1948, kedy bol vyhlásený Tatranský národný park, až do roku 2002, kedy sa pôvodne vymedzená Chránená krajinná oblasť Veľká Fatra a Chránená krajinná oblasť  Slovenský kras zmenila rozhodnutím vlády na národný park. Národné parky predstavujú ochranu tých najcennejších častí prírody, ktoré sú aj turisticky zaujímavé a boli vyhlasované práve preto, aby sa tieto prírodné hodnoty a unikátne prostredie zachovali pre budúce generácie.

Na Slovensku máme v rámci národnej sústavy chránených území 23 tzv. veľkoplošných chránených území – 9 národných parkov14 chránených krajinných oblastí a stovky maloplošných chránených územís kategóriou národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený areál a chránený krajinný prvok.

Dnes začína historická transformácia národných parkov na Slovensku

Dnes 24. mája 2021, symbolicky na Európsky deň národných parkov, postúpilo ministerstvo životného prostredia (MŽP) do legislatívneho procesu novelu zákona o ochrane prírody. Výsledkom bude doteraz najväčšia transformácia štátnej ochrany prírody na území 9 národných parkov. Kľúčovou súčasťou novely zákona o ochrane prírody je prevedenie správy tých lesov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v národných parkoch v 3.,4. a 5. stupni ochrany, pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Toto opatrenie je aj predpokladom pre výrazné urýchlenie zonácií národných parkov, ktoré sa pre spory medzi vlastníkmi lesov vlečú už desaťročia. MŽP prevedie do správy národných parkov tiež horné toky, ktoré sú dnes v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Tým by sa skončili kompetenčné vojny, pre ktoré dochádza v národných parkoch k úpadku ochrany ich prírodných hodnôt, a súčasne aj sociálno-ekonomického rozvoja.

„Slovensko má jedinečné prírodné bohatstvo ukryté v deviatich národných parkoch, ako aj v ďalších chránených územiach. Na takýchto územiach nie je nikde na svete prioritou biznis developerov, ani hospodárske výsledky štátu pri predaji dreva“ podčiarkol minister Ján Budaj.

Na Slovensku v súčasnosti vykonávajú správu lesov rôzne podnikateľské subjekty a viaceré štátne inštitúcie. Nie sú to len štátne lesy v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Príkladom sú vojenské lesy, ktoré zabezpečujú správu o lesné pozemky vo vojenských obvodoch. Nová legislatíva s tým počíta a ponecháva špecifické postavenie viacerých štátnych organizácií, ktoré vykonávajú správu lesného majetku.

Transformácia národných parkov podporí aj mäkký turizmus

Od transformácie národných parkov na Slovensku si MŽP sľubuje zlepšenie ochrany, ale aj rast tzv. mäkkého turizmu a s ním aj rast pracovných miest v sektore služieb. V rámci implementácie novely zákona budú o fungovaní jednotlivých národných parkov rokovať experti Štátnej ochrany prírody SR a MŽP priamo v regiónoch Slovenska so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane súkromných vlastníkov lesov a mimovládnych organizácií. Ministerstvo pripravuje pre jednotlivé národné parky špecifické projekty transformácie, ktoré budú ponúkať nové pracovné, vzdelávacie aj podnikateľské príležitosti s dlhodobým výhľadom rozvoja.

Výsledkom transformácie národných parkov Slovenska má byť ekonomické a sociálne povznesenie týchto regiónov – pri zachovaní chránených prírodných hodnôt.

 

Aktivity v NP Malá Fatra

Národný park Malá Fatra si pripomenie Európsky deň národných parkov prednáškou a aktivitami so stredoškolákmi z Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline  na tému Ochrana prírody Malej Fatry.

 

 

 

 

Spracovali:

Alena Badurová, pracovník environmentálnej výchovy, NP Malá Fatra

Miriam Balciarová, dendrológ, NP Malá Fatra

 

Použité zdroje:

http://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20776

https://www.minzp.sk/spravy/dnes-zaciname-historicku-transformaciu-narodnych-parkov-slovensku.html

https://www.enviroportal.sk/clanok/24-maj-europsky-den-narodnych-a-prirodnych-parkov