Mapujme spoločne bariéry na vodných tokoch

Mapujme spoločne bariéry na vodných tokoch

Svetová nadácia pre migráciu rýb a Svetový fond na ochranu prírody (WWF) rozbehli kampaň mapovania riečnych bariér. V Európe sú tisícky priehrad, prehrádzok, priepustov a iných riečnych bariér, ktoré bránia plynulosti života v týchto vodách. Veľa z nich ešte nie sú zmapované a čakajú na zaznamenanie.

Staňte sa občianskym vedcom a riečnym hrdinom pomocou aplikácie AMBER Barrier Tracker na nahlásenie riečnych bariér vo vašej rieke, či potoku.

Je to naozaj jednoduché, stačí si pozrieť toto 2-minútové video watch this 1 min-long video a uvidíte, že to zvládnete aj vy! Poďme toto leto sledovať a poukázať na to, kde je obnova rieky najviac potrebná!

Aj vďaka vašej pomoci pomocou aplikácie AMBER Barrier Tracker bude vytvorené prvé hodnotenie prepojenosti prúdov v celej Európe a identifikujú sa tak bariéry, ktoré bude potrebné upraviť pre lepšiu migráciu hlavne rýb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kľúčové problémy ochrany prírody v oblasti vodných tokov

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) uvádza: „Bez toho, aby sa u nás začali odstraňovať niektoré bariéry na vodných tokoch, sa nepodarí dosiahnuť dobrý ekologický stav našich riek“. Na Slovensku je ohrozených až 70 percent druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 percent druhov plazov, 46 percent hniezdiacich druhov vtákov a 69 percent druhov cicavcov. Ochranu vôd v Európskej únii dnes zabezpečuje európska smernica.

Situácia na Slovensku

  • Podmienku dobrého ekologického stavu u nás nespĺňa viac ako 46 % vodných tokov
  • Problémom nie je len znečistenie riek, ale hlavne bariéry
  • Za posledných 150 rokov prišiel Dunaj na celom svojom toku až o 80 % území s mokraďami
  • Dunaj poškodila najmä vodohospodárska činnosť, stavba hrádzí a ťažba štrku
  • WWF sa zasadzuje proti súčasnej „Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“
  • Tento dokument podporuje výstavbu až 177 malých vodných elektrární v priamom rozpore s ochranou prírody, pričom 27 z nich je so strategickým významom
  • Koncepcia priamo ohrozuje chránené územia medzinárodného i národného významu, ktoré vyhlásila slovenská vláda a zaviazala sa ich ochraňovať
  • WWF apeluje na príslušné orgány, aby trvalo vylúčili riečne profily v konflikte s ochranou prírody a vytvorili bezzásahové zóny, tzv. NO-GO zones
Nový Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027

Zdravé rieky patria k základným kľúčom na udržanie svetovej biodiverzity. Každé funkčné spriechodnenie priečnej bariéry má veľký prínos nielen z hľadiska ochrany prírody, ale aj rybárstva a trvalo udržateľného využívania vodných tokov,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča. Dodal, že ambícia obnovenia priechodnosti vodných tokov Slovenska je zakotvená aj v pripravovanej novej Koncepcii vodnej politiky do roku 2030.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) pripravilo nový Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila 11. mája 2022. Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču schválený Vodný plán Slovenska označuje na našom území aktuálne 288 priechodných vodných stavieb, pričom rezort plánuje spriechodniť ďalších vyše 200 migračných bariér.

 

Spracovali: Alena Badurová a Miriam Balciarová, Správa NP Malá Fatra

Zdroj:

WWF Slovensko

World fish migration foundation

Vodný plán SR plánuje spriechodniť vyše 200 migračných bariér