Obnova ekosystémov je nosnou myšlienkou Svetového dňa životného prostredia

Obnova ekosystémov je nosnou myšlienkou Svetového dňa životného prostredia

Takmer pol storočia je 5. jún venovaný oslave životného prostredia. Už v roku 1972 si účastníci konferencie o životnom prostredí v Štokholme uvedomili, že prostredie, v ktorom žijeme sa čoraz viac zhoršuje. Rastúce tlaky zo strany človeka prispievali k postupnej degradácii všetkých typov biotopov na našej planéte.

V rámci tohtoročného Svetového dňa životného prostredia štartuje Organizácia Spojených národov (ďalej OSN) Dekádu na obnovu ekosystémov 2021 – 2030, ktorá bola vyhlásená na základe návrhu od viac ako 70 krajín. Jej cieľom je predchádzanie a zastavenie degradácie ekosystémov ako aj ich uvedenie do pôvodného stavu po celom svete v prospech ľudí a prírody. Rok 2030 je konečný termín pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja s poslednou šancou pre zabránenie katastrofickým zmenám v podnebí.

 

Hostiteľská krajina pre rok 2021: Pakistan

Pakistanská vláda plánuje rozšíriť a obnoviť lesy v krajine prostredníctvom programu „Tsunami desiatich miliárd stromov“. V rámci tejto kampane prispieva ku globálnemu úsiliu (tzv. Bonnská výzva) spojenému s Dekádou OSN k obnove ekosystémov, kde sa krajiny zaväzujú do roku 2030 obnoviť 350 miliónov hektárov odlesnenej a znehodnotenej pôdy na celom svete.

Obnova ekosystémov má mnoho podôb

V súčasnosti sa tento problém dotýka takmer všetkých krajín, vrátane Slovenka. Nárast obyvateľstva, zvyšujúci sa tlak na prírodné zdroje, rast životnej úrovne zvyšovaním spotreby a uhlíkovej stopy, odpady, či invázne druhy majú negatívny dopad na prostredie okolo nás. Spolu so zmenou klímy nastáva postupný úbytok biodiverzity. Obnova ekosystémov môže mať mnoho podôb: od vysádzania a starostlivosti o stromy, ozelenenie miest, prebudovanie záhrad, a iných plôch za účelom zvýšenia biodiverzity, či až po zmenu životného štýlu, stravovania, nakupovania, alebo aktívneho čistenia území a riek a v neposlednom rade praktickou ochranou a starostlivosťou o chránené územia a ohrozené ekosystémy.

Obnova degradovaných ekosystémov prispieva k eliminácii skleníkových plynov

Celkovo sa jedná o pomoc pri obnove degradovaných či zničených ekosystémov, ako aj o pomoc pri ochrane tých neporušených. Je potrebné si uvedomiť, že zdravšie ekosystémy s bohatšou biodiverzitou vedú k zvýšenému pohlcovaniu skleníkových plynov, a tým aj k zmierneniu zmeny klímy. Prinášajú väčšie výhody v podobe úrodnejšej pôdy a vyšších výnosov dreva a rýb.

Obnovou 350 miliónov hektárov degradovaných suchozemských a vodných ekosystémov by sa prostredníctvom ekosystémových služieb do roku 2030 mohla vyprodukovať hodnota rovnajúca sa 9 biliónom amerických dolárov. Obnova ekosystémov by mohla odstrániť 13 až 26 gigaton skleníkových plynov z atmosféry. Ekonomické výhody takýchto zásahov presahujú deväťnásobok nákladov na investície, zatiaľ čo nečinnosť je najmenej trikrát nákladnejšia ako obnova ekosystémov.

 Pridaj sa k výzve #GenerationRestoration

V rámci svetového dňa je pripravená výzva, ktorá hovorí aj o tom, že aj usporiadaním vlastnej akcie na obnovu ekosystémov môžete zabrániť degradácii alebo znížiť jej rozsah.

Príručka na obnovu ekosystémov, ako praktický sprievodca na ozdravenie planéty, dáva možnosti ako obnovu realizovať v siedmych vybraných ekosystémoch: lesy a stromy –  rieky a jazerá –  mestá a veľkomestá – oceány a pobrežia –  poľnohospodárska pôda a pasienky – hory – rašeliniská.

Príručka na obnovu ekosystémov (pdf na stiahnutie) uvádza tri spôsoby ako sa môžete zapojiť k výzve

Zdroj: Ecosystem-Restoration-Playbook.pdf (widen.net)

Aktivity v Národnom parku Malá Fatra

Jednou z foriem je aj účinná osveta a propagácia s cieľom posilnenia ekologického a environmentálneho povedomia, zmenou životného štýlu a zmenou správania každého z nás.

Tak ako v mnohých krajinách, tak aj my v Národnom parku Malá Fatra si pripomenieme Deň životného prostredia nielen 5. júna, ale počas celého mesiaca, prednáškami, praktickými aktivitami a terénnymi exkurziami po náučnom chodníku Diery, ktorých sa zúčastnia deti z materskej školy ale aj stredoškoláci.

 

Snažme sa naučiť žiť v dobrovoľnej skromnosti, aby prírodné zdroje a ekosystémové služby, ktoré nám naša planéta zdarma poskytuje, zostali aj pre budúce generácie.

Vychovávajme mladú generáciu v tomto duchu.

 

Spracovali:

Alena Badurová, pracovník environmentálnej výchovy, NP Malá Fatra

Miriam Balciarová, dendrológ, NP Malá Fatra

 

Zdroje:

https://www.worldenvironmentday.global/

https://www.decadeonrestoration.org/

https://www.unep.org/

Ecosystem-Restoration-Playbook.pdf (widen.net)