Štartujeme 21. ročník Ekovýchovného programu BOCIAN

Štartujeme 21. ročník Ekovýchovného programu BOCIAN

S jarným príletom bocianov bielych (Ciconia ciconia) zo svojich zimovísk na hniezdiská na Slovensku k nám opäť ako každý rok pravidelne prilieta celoslovenský Ekovýchovný programu BOCIAN. Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode.

Program od roku 2001 organizuje Základná organizácia Bocian, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA. Dlhoročne na ňom spolupracuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a Regionálneho centra OP v Prešove). Na programe participuje aj organizácia SOS/BirdLife Slovensko. Autorom programu a odborným garantom je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Aj v roku 2022 Správa NP Malá Fatra štartuje už 21. ročník Ekovýchovného programu Bocian. 

Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Spoznajú tak etológiu bociana, zdokonalia si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získavanie údajov o stave populácie bociana bieleho.

Program je určený najmä pre žiakov, študentov alebo kolektív žiakov, ktorí sa v rámci programu stanú bádateľmi a pozorovateľmi života bocianov bielych v svojom blízkom okolí; od prvých príletov, príprav hniezda, cez znášku vajec až po prvé výlety mladých bocianov z hniezda a ich odlet. Zapoja sa tak do odbornej činnosti, naučia sa základom práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana, získajú údaje o stave populácie bociana bieleho.

HLAVNÁ AKTIVITA – Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho 

KTO? Žiaci (študenti) sa môžu zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak alebo kolektív žiakov (študentov).

V prípade, že jedno hniezdo bude pozorovať kolektív, určí sa vedúci tímu pozorovateľov, ktorý bude zapisovať do karty hniezda údaje na základe pozorovaní od celého kolektívu. Kolektív zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa  uvedie menovitý zoznam pozorovateľov.

AKO SA ZAPOJIŤ?

Hniezdo môžete pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Pozorujte priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si zaznamenávajte významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

  • Do hniezdnej karty stručne zapisujte tie najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a odlet).
  • Môžete si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy [pozri príklad J. Chytilová 2020 pdf].
  • Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky alebo videá.

DO KEDY?

Vyplnené hniezdne karty zašlite elektronicky do 30. septembra 2022 mailom na skopvarin@sopsr.sk alebo alena.badurova@sopsr.sk.

Ekovýchovný program BOCIAN trvá od 15. marca až do 30. septembra 2022, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.

OCENENIE

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú vyhodnotené garantom programu RNDr. Miroslavom Fulínom CSc. a zverejnené na stránkach:

Zo zúčastnených jednotlivcov Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vyžrebuje a ocení v októbri 2022 troch, ktorí získajú vecné ceny:

  1. cena: Ruksak s turistickou výbavou (deka, termoska, čelovka)
  2. cena: Knižná publikácia – Veľká kniha o operených tvoroch
  3. cena: Turistická fľaša

Každý účastník získa diplom a drobné propagačné predmety ŠOP SR, ZO SZOPK Bocian a SOS/Birdlife.

 

Podrobný priebeh monitoringu, kontakty na regionálnych koordinátorov ako aj podmienky zapojenia sa, či vyhodnotenie za rok 2021 nájdete na webe ŠOP SR.

Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf]

 

Tešíme sa na Vaše pozorovania a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

Webové zdroje:

http://www.sopsr.sk/web/?cl=93

http://szopk.sk/?page_id=50

http://bociany.sk/

http://www.vtaky.sk/