Svetový deň vody poukázal na význam podzemnej vody

Svetový deň vody poukázal na význam podzemnej vody

Od roku 1993 sa 22. marca po celom svete oslavuje Svetový deň vody.

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento deň na pripomenutie si dôležitosti vody pre celú našu planétu, ktorá je v mnohých krajinách nedostupná v potrebnej kvalite a poukazuje na starostlivosť a ochranu vodných zdrojov na Zemi. Podľa Organizácie Spojených národov sú 2 miliardy ľudí bez prístupu k nezávadnej pitnej vodeči je sužovaných nedostatkom vody.

Cieľ osláv  bol v súlade s Agendou 2030 Organizácie spojených národov (OSN) v rámci cieľa 6: voda a hygiena a mal upozorniť na najrôznejšie témy súvisiace s vodou a na problémy týkajúce sa znečisťovania vodných zdrojov, kontaminácie podzemných vôd, zmeny klímy, populačného rastu, na nedostatočný prístup k vode a k hygiene, potravinovej bezpečnosti a pod.

Tohtoročná téma: Podzemná voda je neviditeľná, ale jej vplyv je viditeľný všade.

Od podzemnej vody závisí koľko máme k dispozícii pitnej vody, hygiena, naše zásobovanie potravinami a prírodné prostredie.  Koordinačný mechanizmus OSN pre vodu a sanitáciu (UN-Water) každoročne vyhlasuje tému, ktorá súvisí aj s osvetovými akciami spojenými so Svetovým dňom vody.

Nedostatok kvalitných zdrojov vody patrí medzi najzávažnejšie globálne problémy

Aj napriek snahe mnohých organizácií naďalej podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nemá asi 8 miliónov ľudí na svete prístup k čistej pitnej vode  a 3,5 milióna umiera každý rok kvôli chorobám spôsobeným konzumáciou znečistenej a nefiltrovanej vody. Podľa prognóz v roku 2050 pri súčasných populačných trendoch (v súčasnosti 7,75 miliardy ľudí) by polovica ľudstva mohla trpieť nedostatkom vody.

Voda nie je neobmedzenou surovinou

Povrch našej modrej planéty je síce na 75 % pokrytý vodou, ale 97,5 % tejto vody je slanej. Sladká voda je na 2,5 % zemského povrchu, z toho len 0,3 % je priamo v tekutej, kvapalnej podobe vhodnej ako pitná voda. Avšak aj táto časť zásob je už dnes znečistená pesticídmi, ťažkými kovmi, dusičnanmi a ďalšími látkami. Viac než 80 % odpadových vôd na svete sa vracia späť do prírody, bez akéhokoľvek čistenia, pričom znečistenie vodných tokov predstavuje obrovský ekologický problém. Recyklácia tohto vzácneho a nenahraditeľný prírodného zdroja predstavuje pre ľudstvo zásadnú výzvu.

Podzemná voda prekračuje hranice, rovnako ako aj zmena klímy

V súvislosti so zmenou klímy sa dá predpokladať, že nedostatok vodných zdrojov sa stane témou aj tých častí sveta, kde ich je v súčasnosti dostatok a bude čoraz vzácnejšia. V mnohých oblastiach nevhodným využívaním, nadmerným vyčerpávaním klesá hladina podzemných vôd a krajina vysychá. To je dôvod k zamysleniu, ako ju využívať rozumne a trvalo udržateľným spôsobom, aby bola pre všetkých a všade, uvedomenie si toho čo všetko by sme s ňou stratili. Výzva, ktorej teraz čelíme, keď smerujeme do budúcnosti, je, ako efektívne šetriť, spravovať a distribuovať vodu, ktorú máme.

 

Podzemné vody na Slovensku

Princípom vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky je komplexná starostlivosť o zachovanie a využívanie domáceho vodného bohatstva. Okrem iného vodný zákon (364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov) stanovuje, že: „Podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a na účely, na ktoré je použitie pitnej vody ustanovené osobitným predpisom. Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich prednostného určenia.“

Podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia (tzv. geotermálna voda). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti.

Informácie o monitorovaných prameňoch a sondách Štátnej hydrologickej siete kvantity podzemných vôd Slovenska (SHMÚ) nájdete v on-line Katalógu kvantity podzemných vôd Slovenska.

Na Slovensku sa realizuje z hľadiska funkcie najdôležitejšieho zdroja zásob pitných vôd monitorovanie kvality podzemnej vody na Slovensku (SHMÚ) v rámci integrovaného systému monitorovania vôd a pre vypracovanie plánov manažmentu povodí podľa Rámcovej smernice o vode.

 

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., Správa NP Malá Fatra

Zdroj: celý článok na webe Štátnej ochrany prírody SR

Užitočné odkazy:

https://www.unwater.org/world-water-day-2022/

https://www.iwra.org/playnow-groundwater-puzzle-game/

Water, sanitation and hygiene (WASH) (who.int)

 

#MyGroundwaterStory #WorldWaterDay #WorldWaterDay www.worldwaterday.org