Je čas na obnovu mokradí

Tak, ako lesy obrazne nazývame „pľúcami Zeme“ pre ich schopnosť vyrábať kyslík a umožniť tak všetkým živým tvorom životodarný nádych, tak sa mokrade niekedy označujú „obličkami prírody“. Obidva sú dôležité pre celkové zdravie našej planéty.

Mokrade nám poskytujú množstvo benefitov

Mokrade sú súčasťou nášho prírodného dedičstva a životne dôležité pre ľudský život. Poskytujú obživu pre milióny ľudí na celom svete, zohrávajú kľúčovú úlohu v poľnohospodárstve a rybárstve.  Pôsobia ako zdroje vody, čističky a chránia naše brehy. Mokrade sú najväčšími prírodnými zásobárňami uhlíka na planéte. Poskytujú nám nespočetné množstvo úžitkov a služieb, ktoré berieme automaticky, bez toho, aby sme sa zamysleli, či tieto benefity budeme dostávať aj zajtra.

Mokrade strácame trikrát rýchlejšie ako lesy.

Za posledných 50 rokov zmizlo 35 % svetových mokradí.  Preto je nutné zvýšiť celosvetové povedomie o mokradiach s cieľom zastaviť a zvrátiť ich rýchlu stratu a podporiť akcie na obnovu a ochranu týchto životne dôležitých ekosystémov.

Sekretariát Dohovoru o mokradiach pozýva všetkých 2. februára na oslavy Svetového dňa mokradí. Témou tohoročného dňa je:Je čas na obnovu mokradí“ . Čas sa kráti, keďže do roku 2030 nám zostáva len sedem rokov na splnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Na ich obnovu ponúkame 7 osvedčených postupov:
  1. Obnovte viaceré výhody mokradí – Prírodné mokrade nám poskytujú množstvo služieb. Urobte si holistický pohľad na ich obnovu a zamerajte sa na opätovné získanie širokej škály týchto výhod, nielen jednej.
  2. Vypracujte si plán obnovy mokrade – V prírodnom ekosystéme mokradí vegetácia, divožijúce živočíchy a samotná lokalita čerpajú a dávajú si navzájom. Cieľom je obnoviť tento ekosystém, ktorý dokáže byť sebestačný.
  3. Zapojte do obnovy mokrade aj komunitu – Integrujte miestne komunity a rôzne odvetvia do procesu plánovania a implementácie.
  4. Riešte príčiny degradácie mokrade – Skúste identifikovať príčiny zhoršovania stavu a obmedzte ich alebo odstráňte.
  5. Obnovte pôvodnú faunu a flóru v mokradi – Obnovte pôvodnú vegetáciu a voľne žijúce živočíchy a odstráňte invázne druhy.
  6. Vyčistite znečistenú a znehodnotenú oblasť – Odstráňte všetok odpad, ktorý sa tam nahromadil. To znižuje pravdepodobnosť, že ľudia budú toto miesto považovať za smetisko.
  7. Vytvorte prístup k mokradi – Vytvorte špecifické miesto pre prístup ľudí do mokradí. Uveďte, aké aktivity sú kde povolené. Určte zóny, ktoré sú prísne chránené a pre ľudí neprístupné.

Desaťročie obnovy ekosystémov OSN je skvelou príležitosťou pre nás všetkých, aby sme prehodnotili a zmenili spôsob, akým ovplyvňujeme životné prostredie a šancou obnoviť životne dôležité ekosystémy, akým sú mokrade. Prostredníctvom aktivácie všetkých relevantných hráčov od širokej verejnosti až po kľúčové zainteresované strany mobilizujeme celú generáciu na obnovu mokradí.

NÁVRHY PRE GRANT V ROKU 2023

Sekretariát Dohovoru o mokradiach dáva do pozornosti možnosť zapojiť sa do grantu na projekty na obnovu mokradí. Vyzýva jednotlivcov, komunitné organizácie a sociálne podniky, aby predložili návrhy na projekty alebo iniciatívy a výzva vrátane prihlášok bude spustená od 2. februára 2023 a potrvá až do 2. marca 2023.

Víťazný projektový nápad môže získať 10 000 EUR od spoločnosti Danone. Bližšie informácie o grante získate na nasledovnom linku: https://www.worldwetlandsday.org/grant

MOKRADE V MALEJ FATRE

V územnej pôsobnosti Správy Národného parku Malá Fatra sa nachádzajú nasledovné typy maloplošných chránených území predstavujúce rôzne formy mokradí ako Prírodné rezervácie Močiar, Goľove mláky, Hrabinka, Dubovské lúky a Šujské rašelinisko, ďalej Prírodná pamiatka Bôrická mláka a Chránený areál Hate. Ďalšie sú vedené ako genofondové plochy v rámci regionálnych a miestnych územných systémov ekologickej stability, ktoré patria do dokumentácie ochrany prírody. Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle zákona č.543/2002 Z.z.

Správa Národného parku Malá Fatra zabezpečuje aj praktickú ochranu slatín a rašelinísk tým, že zabezpečuje ich kosenie a odstraňovanie samonáletových drevín. Dôležitou súčasťou starostlivosti o mokrade je ich mapovanie, botanický a zoologický výskum, monitoring samotného biotopu, ale aj sledovanie vplyvu regulačných zásahov, sledovanie ich vodného režimu a pod.

V rámci výchovno – vzdelávacích aktivít ponúkame v mesiaci február a marec vzdelávacie programy pre materské školy, základné a stredné školy zamerané na vodu a mokrade. Bližšie informácie o programoch nájdete na nasledovnom linku: https://skopvarin.sopsr.sk/ponuka-programov-na-januar-az-marec/

Aj našim cieľom je zvýšiť povedomie o mokradiach. Podporiť obnovu a ochranu týchto životne dôležitých ekosystémov môže každý jeden z nás svojim správaním a informáciami o ich význame.

 

Tvoja voľba, tvoj hlas a tvoje činy môžu byť spúšťačom obnovy mokradí.

 

Spracovali: Alena Badurová a Miriam Balciarová, Správa NP Malá Fatra

 

Zdroje:

https://www.worldwetlandsday.org/

https://www.npmalafatra.sk/priroda/mokrade/